Akcje w Blueprints

Używamy Akcji, aby zdefiniować zachowanie Planu. Akcje zawsze zaczynają się od wydarzenia. Główne typy akcji to zmiany w zmiennych Planu lub wywołania funkcji, które modyfikują stan aktorów.

Na przykład wyobraź sobie, żeBlueprint zawiera zmienną całkowitą o nazwie „Amunicja”. Chcemy zainicjować tę zmienną wartość „50”, gdy gra się rozpocznie. Aby to zrobić, używamy zdarzenia „Begin Play” i przeciągamy zmienną „Ammo” do EventGraph za pomocą opcji „Set”:

Każde zdarzenie można dodać tylko raz w EventGraph. Jeśli chcemy użyć więcej niż jednej akcji dla określonego zdarzenia, musimy ułożyć akcje w kolejności. Poniższy obraz przedstawia inicjalizację dwóch zmiennych.

W edytorze dostępne są różne typy funkcji. Aby wyświetlić kategorie funkcji, kliknij prawym przyciskiem myszy EventGraph i rozwiń opcję „Wywołaj funkcję”:

Na przykład istnieje bardzo popularna funkcja o nazwie „Destroy Actor”, która usuwa aktora z gry. Wyobraź sobie przedmiot w grze, który będzie zbierany przez gracza. Kiedy gracz zachodzi na przedmiot, usuniemy go z gry. Aby to zrobić, możemy użyć zdarzenia „Actor Begin Overlap”:

Funkcje umożliwiają przekazywanie wartości za pomocą parametrów . Funkcja „Destroy Actor” ma parametr o nazwie „Target”. Ten parametr wskazuje aktora, który zostanie usunięty. Wartością domyślną tego parametru jest „ self ”, które jest specjalnym odniesieniem do aktora, który jest właścicielem wykonywanego skryptu. W powyższym przykładzie skrypt musi znajdować się w schemacie przedmiotu, aby można go było usunąć.

Zdarzenie „Aktor rozpoczyna nakładanie się” zawiera odniesienie do innego Aktora, który zderza się z obecnym aktorem. Możemy użyć tego odniesienia jako wartości parametru „Target” funkcji „Destroy Actor”:

Powyższy skrypt może zostać użyty w BP, aby zniszczyć zebrany przedmiot.
Możemy również użyć w parametrze „Target” zmiennej, która odwołuje się do Aktora. W tym przypadku Aktor, który zostanie usunięty, będzie tym, do którego odwołuje się zmienna.

Ten parametr „Target” jest wspólny dla kilku funkcji i wskazuje aktora, który zostanie zmodyfikowany za pomocą wywołania funkcji.


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2014/05/actions-overview-in-blueprints.html