Blueprint Interface

Blueprint Interface (BPI) zawiera tylko definicje funkcji, bez implementacji.
Jeśli klasa Blueprint implementuje BPI, używa dostarczonej definicji, a następnie implementuje własną logikę dla tej funkcji.

Aby utworzyć nowy Blueprint Interface, kliknij Create New w Content Browser a nastepnie z Blueprints wybierz Blueprint Interface

Aby dodać Blueprint Interface do klasy Blueprint, kliknij przycisk Class Settings na pasku narzędzi w edytorze Blueprints. W sekcji Interfejsy w panelu Szczegóły kliknij przycisk Dodaj i wybierz klasę Blueprint Interface.

W przykładzie powyżej klasy Third Person Character mamy odziedziczony interface “Nav Agent Interface” od klasy Character

Istnieje kilka funkcji narzędziowych związanych z interfejsami Blueprint.

  • Does Implement Interface: sprawdza czy konkretny obiekt ma zaimplementowany Blueprint Interface
  • Get All Actors with Interface: znajduje wszystkich aktorów na bieżącym poziomie, które mają wdrożony Blueprint Interface