C++ Switch Statement

Instrukcja switch służy do wybierania i wykonywania danego bloku kodu na podstawie wartości zmiennej. Zmienna może być liczbą całkowitą lub wyliczeniem.

Poniższy przykład przedstawia przykład polecenia przełącznika. Zmienna jest typu Int32 i może przechowywać wartości 1, 2 i 3, które przedstawiają trudności gry. TotalEnemies jest również zmienną typu int32 . Wartość zmiennej Trudność określi wartość zmiennej TotalEnemies.

switch ( Difficulty )
{
  
 case 1:
	 
    TotalEnemies = 20;
    break;

 case 2:
	 
    TotalEnemies = 30;
    break;

 case 3:
	 
    TotalEnemies = 40;
    break;

 default:
	 
    UE_LOG(LogTemp, Warning, TEXT("Difficulty variable: Invalid value."));
    break;		 
} 

Instrukcja break służy do wskazania końca bloku kodu dla każdego przypadku. Instrukcja default jest opcjonalna i jest wykonywana, gdy wartość nie zostanie znaleziona.

W przykładzie użycia zobaczymy, jak używać instrukcji switch z wyliczeniem.

Przykładowe użycie:

Zamierzamy stworzyć Enum o nazwie EDifulty, które będzie używane do reprezentowania trudności w grze. Utwórz plik nagłówkowy Difficulty.h i dodaj ten kod:

#pragma once

#include "CoreMinimal.h"
#include "Difficulty.generated.h"

UENUM( BlueprintType )
enum EDifficulty
{
 VeryEasy,
 Easy,
 Normal,
 Hard,
 VeryHard
}; 

W edytorze Unreal utwórz klasę C ++ o nazwie EnemySpawner, używając klasy Actor jako klasy nadrzędnej. Ta klasa ma zmienną typu int32 o nazwie TotalEnemies i zmienną wyliczającą typu EDifficulty o nazwie GameDifficulty. Wartość TotalEnemies zostanie ustawiona w funkcji BeginPlay () za pomocą instrukcji switch z wyliczeniem GameDifficulty

Plik EnemySpawner.h musi mieć następującą zawartość:

#pragma once

#include "CoreMinimal.h"
#include "GameFramework/Actor.h"
#include "Difficulty.h"
#include "EnemySpawner.generated.h"

UCLASS()
class TUTOPROJECT_API AEnemySpawner : public AActor
{
	GENERATED_BODY()
	
public:	
	// Sets default values for this actor's properties
	AEnemySpawner();

protected:
	// Called when the game starts or when spawned
	virtual void BeginPlay() override;

public:	
	// Called every frame
	virtual void Tick(float DeltaTime) override;

	int32 TotalEnemies;
	
	UPROPERTY(EditAnywhere, Category=EnemySpawner)
	TEnumAsByte< EDifficulty > GameDifficulty;
	
	UPROPERTY(VisibleAnywhere)
	USceneComponent* RootScene;

	UPROPERTY(VisibleAnywhere)
	UStaticMeshComponent* StaticMesh;

};

Oto zawartość pliku  EnemySpawner.cpp:

#include "EnemySpawner.h"

AEnemySpawner::AEnemySpawner()
{
 // Set this actor to call Tick() every frame.
 PrimaryActorTick.bCanEverTick = true;

 RootScene = CreateDefaultSubobject<USceneComponent>("RootScene");
 RootComponent = RootScene;

 StaticMesh = CreateDefaultSubobject<UStaticMeshComponent>("StaticMesh");
 StaticMesh->SetupAttachment(RootScene);
}

// Called when the game starts or when spawned
void AEnemySpawner::BeginPlay()
{
 Super::BeginPlay();

 switch ( GameDifficulty )
 {
  case EDifficulty::VeryEasy:
	 
     TotalEnemies = 10;
     break;

  case EDifficulty::Easy:
	 
     TotalEnemies = 20;
     break;

  case EDifficulty::Normal:
	 
     TotalEnemies = 30;
     break;

  case EDifficulty::Hard:
	 
     TotalEnemies = 40;
     break;

  case EDifficulty::VeryHard:
	 
     TotalEnemies = 50;
     break;		 
 }

 FString Message = FString::Printf(TEXT("TotalEnemies: %d"), TotalEnemies);
 
 if(GEngine)
 {
  GEngine->AddOnScreenDebugMessage(-1, 5, FColor::Red, Message);
 }
 
}

// Called every frame
void AEnemySpawner::Tick(float DeltaTime)
{
 Super::Tick(DeltaTime);
}

Skompiluj kod C++ i dodaj instancję EnemySpawner na poziomie. Możesz wybrać wartość GameDifficulty na karcie Details instancji.


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2020/12/the-c-switch-statement.html