EnemyProjectile: Tworzenie Naprowadzającego pocisku

W tym artykule utworzymy klasę bazową C ++ reprezentującą pociski samonaprowadzające, które są wystrzeliwane z dział wroga.

Content Browser , przejdź do folderu TutoPart3który znajduje się wewnątrz C++ Classes. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolne miejsce i wybierz opcję New C++ Class … :

Na następnym ekranie wybierz klasę aktora jako klasę nadrzędną i kliknij przycisk Next.

W polu Name wpisz EnemyProjectile. W polu Path zachowaj domyślny folder projektu. Kliknij przycisk Create Class.

EnemyProjectile klasa użyje cztery rodzaje elementów:

 • USphereComponent: jest używany jako komponent główny i do testowania kolizji.
 • UStaticMeshComponent: zawiera statyczną siatkę, która będzie wizualnie reprezentować pocisk.
 • UParticleSystemComponent: komponent z emiterem cząstek, który będzie używany do symulacji wpływu ognia na pocisk.
 • UProjectileMovementComponent: komponent używany do przemieszczania pocisku. Zostanie skonfigurowany tak, aby podążał za graczem.

Dodaj deklarację komponentów w pliku EnemyProjectile.h, która będzie wyglądać następująco:

#pragma once

#include "CoreMinimal.h"
#include "GameFramework/Actor.h"
#include "EnemyProjectile.generated.h"

UCLASS()
class TUTOPART3_API AEnemyProjectile : public AActor
{
 GENERATED_BODY()
	
public:	
 // Sets default values for this actor's properties
 AEnemyProjectile();

protected:
 // Called when the game starts or when spawned
 virtual void BeginPlay() override;

public:	
 // Called every frame
 virtual void Tick(float DeltaTime) override;
	
 UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly)
 UStaticMeshComponent* StaticMesh;
	
 UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly)
 class USphereComponent* CollisionComponent;
	
 UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly)
 class UParticleSystemComponent* Particles;

 UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly)	
 class UProjectileMovementComponent* ProjectileMovement;
	
};

W pliku EnemyProjectile.cpp mamy inicjalizację komponentów wykonana w konstruktorze. Nie zapomnij dodać linii #include dla komponentów

#include "EnemyProjectile.h"
#include "Engine/CollisionProfile.h"
#include "Components/SphereComponent.h"
#include "Particles/ParticleSystemComponent.h"
#include "GameFramework/ProjectileMovementComponent.h"
#include "Kismet/GameplayStatics.h"


// Sets default values
AEnemyProjectile::AEnemyProjectile()
{
 PrimaryActorTick.bCanEverTick = true;

 InitialLifeSpan = 10.f;
	
 CollisionComponent = CreateDefaultSubobject<USphereComponent>(
                       TEXT("CollisionComponent"));
 RootComponent = CollisionComponent;
 CollisionComponent->InitSphereRadius(25.f);
 CollisionComponent->SetCollisionProfileName(
               UCollisionProfile::BlockAllDynamic_ProfileName);

 StaticMesh = CreateDefaultSubobject<UStaticMeshComponent>(TEXT("StaticMesh"));
 StaticMesh->SetupAttachment(CollisionComponent);
	
 Particles = CreateDefaultSubobject<UParticleSystemComponent>(TEXT("Particles"));
 Particles->SetupAttachment(StaticMesh);
	
 ProjectileMovement = CreateDefaultSubobject<UProjectileMovementComponent>(
                       TEXT("ProjectileMovement"));
 ProjectileMovement->InitialSpeed = 300.f;
 ProjectileMovement->MaxSpeed = 300.f;
 ProjectileMovement->bRotationFollowsVelocity = true;
 ProjectileMovement->bIsHomingProjectile = true;
 ProjectileMovement->HomingAccelerationMagnitude = 300.f;
 ProjectileMovement->ProjectileGravityScale = 0.f;
}

// Called when the game starts or when spawned
void AEnemyProjectile::BeginPlay()
{
 Super::BeginPlay();
	
 APawn* PlayerPawn = UGameplayStatics::GetPlayerPawn(GetWorld(), 0);
	
 if(PlayerPawn)
 {
  ProjectileMovement->HomingTargetComponent = PlayerPawn->GetRootComponent();
 }
}

// Called every frame
void AEnemyProjectile::Tick(float DeltaTime)
{
 Super::Tick(DeltaTime);
}

Wykonane zostały następujące kroki przy konfiguracji UProjectileMovementComponent.

 • Przypisałem wartość true do zmiennej bRotationFollowsVelocity, aby pocisk obracał się, gdy zmienia kierunek
 • Przypisałem wartość true do zmiennej bIsHomingProjectile, aby wskazać, że jest to pocisk samonaprowadzający
 • Przypisałem wartość zmiennej HomingAccelerationMagnitude , która wskazuje przyspieszenie, z jakim pocisk będzie poruszał się w kierunku celu. Użyłem tej samej wartości, co prędkość pocisku
 • Usunąłem siłę grawitacji z pocisku, przypisując wartość 0 do zmiennej ProjectileGravityScale
 • Ostatnim krokiem jest przypisanie USceneComponent do zmiennej HomingTargetComponent, która będzie używana jako cel. Odbywa się to w funkcji BeginPlay(). Celem jest RootComponent gracza.  

Skompiluj kod C ++. Zasoby systemu static mesh oraz particle zostaną wybrane w Blueprint Child Poza tym początkowe wartości przypisane do komponentów mogą być modyfikowane w podklasach Blueprints. 


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2021/04/enemyprojectile-creating-homing.html