Kompendium: Interp To

Interp To

Zestaw funkcji użyty do płynnych zmian wartości, aż uzyskają one określony cel. Niektóre przykłady” FInterp To” dla wartości typu “Float”, “Vinterp To” dla wektorów oraz “RInterp To” dla rotatorów.

Punkty wejścia:

  • Current: Obecna wartość, która może zostać zmodyfikowana
  • Target: Cel wartości do osiągnięcia
  • Delta Time: Interwał czasu, który minął od ostatniego wykonania
  • Interp Speed: Prędkość interpolacji

Punkty wyjścia:

  • Return Value: Nowa wartość bliższa do sprecyzowanego celu

Przykładowe użycie:

Ilustracja poniżej przedstawia dwie zmienne. Zmienna “Real Health” zawiera obecne życie gracza. W przypadku zmiennej “Display Health”, jest to funkcja wyświetlania pasku życia na ekranie. Gdy gracz odnosi obrażenia, to zostaje on zmodyfikowany używając “FInterp To” tak by pasek życia powoli się zmniejszył, aż “Display Health” został równy “Real Health”.

11a_bpc3_interpto

W następnym przykładzie zdarzenie “TurnRight” nakazuje robotowi wykonać obrót o 90 stopni w prawo. Rotacja zostanie wykonana powoli z użyciem akcji “RInterp To“.

11b_bpc3_interpto


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2017/03/bp-compendium-3-interp-to.html