Kompendium: LineTraceForObjects

LineTraceForObjects

Funkcja LineTraceForObjects testuje kolizje wraz z określoną linią i zwraca pierwszy znaleziony obiekt, który należy do jednego z typu obiektów okreslonych w funkcji.

Punkty wejścia:

  • Start: Wektor, który definiuje początek linii, która została użyta do testu kolizji
  • End: Wektor, który definiuje koniec linii testu kolizji
  • Object Types: Array, który zawiera typy obiektów, które zostaną przetestowane w kolizji.
  • Trace Complex: Wartość zmiennej Boolean, która wskazuje czy używać złożonych kolizji.
  • Actors to Ignore: Array z aktorami, którzy powinni zostać zignorowani w testach kolizji.
  • Draw Debug Type: Pozwala to na napisanie linii, która zostanie użyta do testu kolizji.
  • Ignore Self: Wartość zmiennej Boolean, która wskazuje czy Blueprint, który wzywa funkcje powinien zostać zignorowany w teście kolizji.

Punkty wyjścia:

  • Out Hit: Struktura “Hit Result” która zawiera różne informacje na temat znalezionych kolizji
  • Return Value: Wartość zmiennej Boolean, jeśli jest prawdziwa to znaczy, że kolizja została znaleziona.

Przykładowe użycie:

W naszym Blueprint “AlarmDevice” funkcja LineTraceForObjects jest użyta by aktywować alarm jeśli obiekt Pawn zostanie wykryty. Ilustracja poniżej przedstawia ten przykład. Makro zostało użyte do otrzymania startu i końca lokacji w linii.

bpc_linetrace2

By stworzyć Array z typami obiektów. Przeciągnij pin “Object Types” i wybierz opcję “Make Array“.

Makro TraceLocation wyglądałoby jak to:

bpc_linetrace


Źródło:http://romeroblueprints.blogspot.com/2016/04/bp-compendium-linetraceforobjects.html