Operatorzy i Warunki “IF” w składni C++

W C++ operator jest symbolem wykonującym określoną operację matematyczną. Główne kategorie operatorów to działania arytmetyczne, relacyjne i logiczne.

  • Arytmetyczni Operatorzy
OperatorAkcja
+Dodawanie
Odejmowanie
*Mnożenie
/Dzielenie
%Reszta Dzielenia

W wyrażeniach matematycznych używane są operatory arytmetyczne. Poniższy wiersz przedstawia przykład wyrażenia, którego wynik zostanie zapisany w zmiennej Result przy użyciu operatora assignment “=”.

Result = 10 * 3 + 5;

Istnieje kilka operatorów skrótowców, które są szeroko stosowane w C++. Na przykład mamy operator inkrementacji ++, który dodaje 1 do zmiennej i operator dekrementacji , który odejmuje 1, przykład poniżej:

Count++;
Count--;

//Równe jest: 

Count = Count + 1;
Count = Count - 1;

Inne operatory skrócone to te, które używają operatora arytmetycznego razem z operatorem przypisania:

Count += 15;

//Jest równe 

Count = Count + 15;
  • Operatorzy Relacyjni
OperatorAkcja
<Mniejsze
<=Mniejsze bądź równe
>Większe
>=Większe bądź równe
==Jest równy
!=Nie jest równy

Operatorzy relacyjni wykonują porównanie między dwiema wartościami i zwracają wartość logiczną (prawda lub fałsz) jako wynik porównania.

Zauważ, że operator równości to “==”. Uważaj, aby nie pomylić operatora przypisania, którym jest po prostu “=”.

  • Operatorzy Logiczni (boolean)
OperatorAkcja
||OR
&&AND
!NOT

Operatorzy logiczni wykonują operację między wartościami logicznymi i zwracają wartość w postaci (true or false) jako wynik operacji. Główne operacje logiczne to OR, AND, NOT.

Operator logiczny “||” (OR) zwraca true, jeśli którakolwiek z wartości logicznych jest prawdziwa. Operator logiczny “&&” (AND) zwraca prawdę tylko wtedy, gdy wszystkie wartości logiczne są prawdziwe. Operator logiczny “!” (NOT) odwraca wartość logiczną.

  • Warunkowe if

Instrukcja if ocenia wyrażenie i wykonuje blok kodu, jeśli wynik wyrażenia jest prawdziwy. Może być używany w połączeniu z instrukcją else, która wykonuje blok kodu, jeśli wynik wyrażenia jest fałszywy.

To jest format if … else:

if (expression) 
{
  // if code block. Executed if the expression is true.
} 
else   // optional
{
  // else code block. Executed if the expression is false.
}

Instrukcja if … else jest odpowiednikiem węzła Branch:

W następnym artykule użyjemy operatorów i instrukcji if do stworzenia nowej funkcji w klasie ATutoProjectGameMode.


Źródło:W następnym artykule użyjemy operatorów i instrukcji if do stworzenia nowej funkcji w klasie ATutoProjectGameMode.