PlayerProjectile: Rozszerzenie klasy C ++ w Blueprint

W tym artykule utworzymy pierwszy Blueprint child oparty na klasie PlayerProjectile C++.

Content Browser , przejdź do folderu TutoPart3, który znajduje się wewnątrz klas C++ folderu. Kliknij prawym przyciskiem myszy klasę PlayerProjectile i wybierz opcję Create Blueprint class based on PlayerProjectile, jak pokazano na poniższej ilustracji.. 

Na następnym ekranie wpisz BP_PlayerProjectile1 w polu Name. W polu Path wybierz folder Blueprints znajdujący się w folderze FirstPersonBP i kliknij przycisk Create Blueprint Class.

Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć Blueprint Editor. Zobacz, że na karcie Components są komponenty, które zdefiniowaliśmy w klasie C ++ zostały odziedziczone przez Blueprint. Wybierz składnik StaticMesh, aby zdefiniować zasób .

Karta Details przedstawia właściwości wybranego składnika StaticMesh. Wybierz FirstPersonProjectileMesh oraz zmień Skalę na 0,1 w X, Y i Z.

Na Event Graph dodaj akcję Event Hit oraz DestroyActor, jak pokazano na poniższej ilustracji. Instancja tego schematu zostanie usunięta z gry, gdy zderzy się z czymś.


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2021/03/playerprojectile-extending-c-class-in.html