Random Numbers From Streams

Możliwe jest utworzenie sekwencji powtarzalnych liczb losowych za pomocą zmiennej Random Stream.


Aby to zrobić, utwórz zmienną typu „Random Stream”. Ustaw właściwość Initial Seed w sekcji Default Value panelu Details dla zmiennej.


Wartość właściwości Initial Seed definiuje sekwencję liczb losowych.