Save Game

Aby zapisać grę i jej zmienne, które będą przechowywane w naszym projekcie, muszą zostać określone w zmiennych typu Blueprint typu „SaveGame”.


Pierwszym krokiem do zapisywania i ładowania gier za pomocą Blueprints jest utworzenie nowego schematu przy użyciu „SaveGame” jako klasy nadrzędnej.

Funkcja Create Save Game Object tworzy Save Game Object na podstawie klasy Save Game.


Informacje, które mają zostać zapisane, zostaną zapisane w zmiennych tego obiektu.

Funkcja Save Game to Slot zapisuje zawartość obiektu Save Game Object do pliku na dysku.

Funkcja Does Save Game Exists, sprawdza, czy zapis gry istnieje w podanym parametrze Slot Name.


Jest to przydatny test przed próbą załadowania zapisanej gry.

Funkcja Load Game from Slot ładuje zawartość contentu i tworzy obiekt Save Game z zawartością.


Parametr wyjściowy Return Value jest odniesieniem do ogólnego obiektu Save Game, aby uzyskać dostęp do zmiennych, konieczne jest odniesienie do właściwego Save Game Blueprint.

Funkcja Delete Game in Slot służy do usuwania danych zapisu gry w slocie.


Parametr “Return Value” ma wartość „true”, jeśli plik został znaleziony i usunięty.