Zmienne Stanu Gry C++

Stan naszej gry będzie utrzymywany przez wartości, które będą przechowywane w zmiennych. Te zmienne zostaną utworzone w pliku TutoProjectGameMode.h, ponieważ jednym z celów klasy GameMode jest zachowanie reguł gry.

Istnieją zmienne różnych typów. Stwórzmy następujące zmienne całkowite:

  • PlayerLevel: przechowuje aktualny poziom gracza.
  • Score: Przechowuje wynik gracza.
  • ItemCount: przechowuje liczbę zebranych przedmiotów.
  • Time: Przechowuje czas pozostały do końca gry.

Istnieje typ zmiennej o nazwie Boolean. Zmienna tego typu może przechowywać tylko wartości prawda lub fałsz. Użyjemy następującej zmiennej boolean:

  • bGameOver: Wskazuje, czy gra się zakończyła.

Litera b na początku nazwy zmiennej jest konwencją używaną do wskazania, że zmienna jest Boolean.

Zmienne zostaną utworzone z modyfikatorem protected, aby uniemożliwić innym klasom C++ bezpośrednią modyfikację wartości tych zmiennych.

Plik TutoProjectGameMode.h z definicją zmiennych wygląda następująco:

// Copyright Epic Games, Inc. All Rights Reserved.

#pragma once

#include "CoreMinimal.h"
#include "GameFramework/GameModeBase.h"
#include "TutoProjectGameMode.generated.h"

UCLASS(minimalapi)
class ATutoProjectGameMode : public AGameModeBase
{
	GENERATED_BODY()

public:
	ATutoProjectGameMode();

protected:
	int32 PlayerLevel;

	int32 Score;

	int32 ItemCount;

	int32 Time;

	bool  bGameOver;
};

Zmienna int32 definiuje 32-bitową zmienną całkowitą. Taka zmienna może przechowywać wartości z zakresu od -2 147 483 648 do 2 147 483 647.

Zmienna bool definiuje zmienną typu Boolean. Zwróć uwagę, że wszystkie definicje zmiennych kończą się znakiem “;”.


Źródło:https://romeroblueprints.blogspot.com/2020/08/game-state-variables.html